Kdo je svěřenský (svěřenecký) správce?

Dle NOZ č. 89/2012 Sb § 1453 může být svěřenský správce svěřenského (svěřeneckého) fondu, každý svéprávný člověk. Právnická osoba jako svěřenský (svěřenecký) správce svěřenského fondu je možná pouze ve výjimečných případech. Zákon stanoví specifické podmínky, které musí právnická osoba splňovat aby mohla být svěřenským (svěřeneckým správcem).  Jen pro zajímavost, do roku 2020 nevznikl žádný svěřenský (svěřenecký fond), v kterém by byl svěřenský správce právnická osoba. Na druhou stranu se právnická osoba může účastnit navyšování jmění svěřenského fondu. Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. 

SVĚŘENSKÝ SPRÁVCE

S čím Vám můžeme pomoci ?

správce

Připravíme Vám smluvní dokumentaci

Pomůžeme Vám

Připravíme Vám právní dokumentaci

Jsme připraveni Vám pomoci i ve velmi nestandartních případech, zde neuvedených

Hlavní povinnosti svěřenského správce

Povinností správce svěřenského fondu je přijetí správy majetku, jež je vyčleněn do svěřenského fondu a tímto aktem vzniká svěřenský fond. Správce je povinen spravovat majetek, jenž je součástí svěřenského fondu s péčí řádného hospodáře. Správce má povinnosti plnit své věci osobně, svým vlastním jménem. V případě, že si určí zástupce pro jednotlivé právní jednání, je jeho povinností tuto osobu řádně proškolit. Správce musí informovat obmyšleného o veškerých jeho zájmech při podnikání nebo činnosti, ze které vyplývá majetkový prospěch, které by mohly být v rozporu se zájmem obmyšleného a o právech, které by správce mohl uplatnit vůči beneficientovi nebo vůči spravovanému majetku. Správce musí vést spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí sloučit svůj majetek s majetkem spadající do správy svěřenského fondu.