Svěřenský fond

Výhody založení svěřenského fondu

  • Pozitivní stránkou svěřenského fondu je, že majetek, jenž je vyčleněn do fondu, se stává majetkem bez vlastníka. Tímto způsobem je zakladatel chráněn před právními úkony věřitelů, kteří by mohli z daného majetku uspokojit své pohledávky, ale přesto si udržuje plnou kontrolu nad „svým majetkem“.
  • Mezi další výhody založení svěřenského fondu patří především anonymita.
  • Dále pak včasné řešení rodinných vztahů, kdy právoplatní dědici po zakladateli svěřenského fondu nevědí, že jejich budoucí majetek může připadnout někomu zcela neznámému. Vyčleněním majetku do svěřenského fondu si zakladatel pojistí, že se jeho majetek dostane do rukou „správné“ osoby, majetek tedy nepřipadne např. potomkovi, který žije nezřízeným životem. Ve stanovách svěřenského fondu také zakladatel může zmínit, jak má být s majetkem zacházeno a tím se vyhne případnému mrhání majetku,  či znevýhodnění některých členů rodiny

Zavedení svěřenského fondu do českého právního řádu bylo zákonodárci vysvětlováno následujícími právně-politickými cíli a účely:

  • zabezpečení sebe nebo svých blízkých proti finančním těžkostem, které mohou vzniknout v budoucnosti
  • zabránění realokace majetku do zemí umožňujících flexibilitu a efektivitu správy majetku formou klasického trustu,
  • umožnění delegace správy majetku na jinou osobu těm lidem, které z jakýchkoliv důvodů tíží břemeno správy tohoto majetku,
  • usnadnění mezigeneračního přechodu majetku,

Definice

S přijetím nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), dále jen „NOZ“ byl tedy do české právní úpravy zaveden Svěřenský fond. Tento pojem je upraven ve IV. oddílu, konkrétně v §1448 až §1474 NOZ. Zajímavostí na svěřenském fondu je, že nemá právní subjektivitu.

Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, ale stále pod správou původního vlastníka.

Vyčleněný majetek, mohou ve svěřenském fondu tvořit věci movité, nemovité, hmotné i nehmotné, tedy aktivní složky jmění jeho zakladatele, např. pohledávky zakladatele svěřenského fondu. Majetek svěřenského fondu může tvořit i právo zřízené ve prospěch svěřenského fondu, např. možnost emitování cenných papírů ve prospěch svěřenského fondu nebo zřízení zajištění.  

Statut svěřenského fondu

Základním kamenem pro vznik svěřenského fondu je vytvoření zakládací listiny – statutu, která stanovuje principy pro správu fondu. Absence této listiny by způsobila, že by se jednalo pouze o držbu, půjčku či pronájem majetku. Statut svěřenského fondu musí být sepsán u notáře.

Ochrana majetku před věřiteli

 Z výše popsaného je zřejmé, že svěřenský fond umožňuje spolehlivou ochranu majetku zakladatele. Tento fakt je umožněn zejména tím, že svěřenský fond vytváří oddělené vlastnictví.

Majetek ukrytý v tomto režimu umožňuje zakladateli, aby si nad majetkem zachoval kontrolní a ekonomický vliv, avšak s minimálním rizikem.

Podstatné rovněž je, že převodu vlastnického práva v tomto režimu umožňuje, aby jméno ekonomického vlastníka zůstalo důvěrným. Jinými slovy majetek, který zakladatel vyčlení do svěřenského fondu, již nebude spojován se zakladatelem, jehož jméno nebude zapsáno ve veřejných seznamech, registrech či evidencích. Nebude tedy ani předmětem jeho daňových přiznání, ani nebude zajišťovat zakladatelovy dluhy.

Historie svěřenského fondu v Česku

Svěřenský fond není pojmem českému právnímu řádu úplně cizím, ačkoli nebyl po dlouho dobu v České republice regulován a využíván. Počátky svěřenského fondu můžeme pozorovat již v antickém Římě. V českém právním řádu se v různých formách a v různém rozsahu objevoval v průběhu celého jeho vývoje, než byl trvale zrušen v roce 1964. Přestože v českých zemích byl tento institut trvale odstraněn, ve světě se těšil veliké oblibě. Svěřenský fond bývá velmi často využíván v zemích, jejichž právní řád je vystavěn na principu common law, tedy na tzv. nepsaném právu, které je tvořeno obecnými zásadami a soudními rozhodnutími. Důvodem jeho popularity v těchto zemích je různorodost účelů, ke kterým je zakládán, flexibilita a nízké formální požadavky na tento institut.