Přeskočit na obsah

Obmyšlený

Je jediná osoba, které může být plněno z svěřenského fondu

Obmyšlený svěřenského fondu

Obmyšlená osoba

Obmyšlená osoba má jako jediná osoba, právo na plody, užitky nebo majetek, svěřenského fondu. Obmyšlenou osobu jmenuje zakladatel svěřenského fondu, případně svěřenský správce. Jestliže je svěřenský fond založen za soukromým účelem, má obmyšlený právo na jeho plnění po dobu sta let od jeho vzniku.

Jak Vám můžeme pomoci ?

Jmenování

Připravíme Vám dokumentaci při jmenování nebo odvolání Obmyšlené osoby

Výplata

Připravíme vám dokumentaci při výplatě majetku svěřenského fondu obmyšlené osobě

Vzdání se

Připravíme Vám dokumentaci při vzdání se nároku na majetek svěřenského fondu

Pomůžeme Vám

i v nestandardních situacích zde neuvedených

Cíle svěřenského fondu

Cílem soukromého svěřenského fondu je poskytovat majetkovou výhodu obmyšlenému. Tato majetková výhoda může mít podobu práva na čerpání plodů nebo užitků ze svěřenského fondu nebo práva vydání kmenového majetku fondu, a to buď jeho části během trvání svěřenského fondu, anebo celého po jeho zániku. Způsobilost být obmyšleným má kdokoliv, koho za způsobilého považuje zakladatel fondu, který má právo jej jmenovat. Může se tedy jednat nejen o člověka, právnickou osobu, ale i osoby nenarozené nebo právnické osoby, které dosud nebyly založeny. Jak již bylo naznačeno výše, obmyšlený má podle § 1457 odst. 3 právo na čerpání plodů nebo užitků z fondu nebo na majetek fondu, popř. na podíly na nich. Těmito hodnotami mohou být jakékoliv majetkové výhody, které lze vyjádřit penězi, včetně práva užívacího, práva požívacího, služebností nebo reálných břemen.  Právo na plnění ze svěřenského fondu může být jak podmínečné, tak i bezpodmínečné, přičemž podmínka nesmí být v rozporu se zákonem nebo se příčit dobrým mravům.

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

© 2016 - 2022 Roman Janda.