Kdo je obmyšlený svěřenského fondu?

Obmyšlený svěřenského (svěřeneckého) fondu je jediná osoba, která právo na plody, užitky nebo majetek, jež plynou ze svěřenského (svěřeneckého) fondu, případně na jejich podíl. Obmyšleného jmenuje zakladatel svěřenského fondu, případně svěřenský správce. Jestliže je svěřenský fond založen za soukromým účelem, má obmyšlený právo na jeho plnění po dobu sta let od jeho vzniku. U tohoto fondu má také obmyšlený právo se během trvání svěřenského fondu vzdát práva na plnění z fondu. Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. 

Obmyšlený

Jste obmyšlený? S čím Vám můžeme pomoci ?

Pomůžeme Vám

Připravíme Vám právní dokumentaci

Jsme připraveni Vám pomoci i v nestandardních případech, zde neuvedených

Cílem soukromého svěřenského fondu je poskytovat majetkovou výhodu buď konkrétní osobě. Tato majetková výhoda může mít podobu práva na čerpání plodů nebo užitků ze svěřenského fondu nebo práva vydání kmenového majetku fondu, a to buď jeho části během trvání svěřenského fondu, anebo celého po jeho zániku. Způsobilost být obmyšleným má kdokoliv, koho za způsobilého považuje zakladatel fondu, který má právo jej jmenovat. Může se tedy jednat nejen o člověka, právnickou osobu, ale i osoby nenarozené nebo právnické osoby, které dosud nebyly založeny. Jak již bylo naznačeno výše, obmyšlený má podle § 1457 odst. 3 právo na čerpání plodů nebo užitků z fondu nebo na majetek fondu, popř. na podíly na nich. Těmito hodnotami mohou být jakékoliv majetkové výhody, které lze vyjádřit penězi, včetně práva užívacího, práva požívacího, služebností nebo reálných břemen.  Právo na plnění ze svěřenského fondu může být jak podmínečné, tak i bezpodmínečné, přičemž podmínka nesmí být v rozporu se zákonem nebo se příčit dobrým mravům.  

Svěřenský správce