Naše služby

Založíme Vám Váš vlastní soukromý Svěřenský fond – ochrana majetku

nyní za mimořádně zvýhodněnou cenu 26 900,-Kč

Tato cena obsahuje notářské a zřizovací poplatky za založení a je konečná

Služby zahrnuté v základní ceně

 • Úvodní konzultace
 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Odborné konzultace při přípravě statutu
 • Příprava dokumentace nutné k zřízení svěřenského fondu
 • Návrh notářského zápisu, který obsahuje
 • Smlouvu o zřízení soukromého svěřenského fondu
 • Statut soukromého svěřenského fondu na ochranu majetku
 • Asistence při podpisu notářského zápisu, v kanceláři Notáře
 • Právní dokumentaci 
 • Notářský zápis o zřízení svěřenského fondu 2x 
 • Listina přání zakladatele – jmenování / odvolání správce
 • Listina přání zakladatele – jmenování / odvolání obmyšlených
 • Smlouva o zvýšení majetku svěřenského fondu
 • Vložení zakládacích listin a listiny přání zakladatele do Evidence svěřenských fondů
 • Registrace na finančním úřadu
 • Veškeré notářské, právní, soudní poplatky k výše uvedenému

5 kroků k ochraně majetku

V rámci první bezplatné konzultace s Vámi posoudíme vhodnost založení Vašeho soukromého Svěřenského fondu

Statut, kterým budete zřizovat svůj Svěřenský fond, přizpůsobíme Vašim potřebám, s odpovídajícími parametry 

Připravíme pro Vás kompletní právní dokumentaci

U notáře podepíšete Smlouvu o zřízení Svého soukromého svěřenského fondu.

Zajistíme pro Vás zápis Vašeho svěřenského fondu do (ne)veřejné* evidence.

Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond

 • se zakládá podpisem smlouvy o zřízení svěřenského fondu, která obsahuje statut*,
 • se zřizuje okamžikem, kdy svěřenský správce přijme pověření ke správě majetku,
 • vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů

*Smlouva o zřízení svěřenského fondu, která obsahuje jeho statut musí být podle zákona sepsána u notáře.

Založení svěřenského fondu začíná vyčleněním majetku zakladatele do svěřenského fondu, tedy v prvním kroku musí zakladatel učinit rozhodnutí jaký majetek, ze svého vlastnictví přenechá svěřenskému fondu. Je zcela na jeho uvážení, jakou formu bude majetek mít, zda do fondu bude vyčleněna finanční částka, hmotný majetek, nemovitost, cenné papíry či nehmotný majetek.

Za svěřenského správce si může zakladatel zvolit jakéhokoliv člověka – rodinného příslušníka, přítele nebo sama sebe. Zakladatel má právo tohoto správce jmenovat a odvolávat dle svého vlastního uvážení. V případě, že by sám zakladatel byl taktéž správce, musí ovšem jmenovat ještě jednoho správce, aby byly správci svěřenského fondu dva. 

Zakladatel svěřenského fondu zároveň při určení majetku vyčleněném do svěřenského fondu a určení správce, taktéž jmenuje obmyšleného ze svěřenského fondu.

Statut svěřenského fondu

může obsahovat prakticky cokoliv, co si zakladatel přeje.

Podle zákona je povinností, aby každý statut, kterým je zaváděn svěřenský fond, byl zapsán formou veřejné listiny, která je sepsána u notáře a která musí  obsahoval alespoň,

 • označení svěřenského fondu,
 • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
 • vymezení účelu svěřenského fondu,
 • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou,
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.